Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı 2018-I Çağrı Dönemi
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerimiz için daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak, gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amaçları doğrultusunda yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde proje teklif çağrısına (2018 – I Özel Çağrı) çıkılmıştır.
Programa, Üniversitelerde Gençlik Toplulukları, resmi ortaöğretim kurumlarında Gençlik Grupları proje teklifinde bulunabilecektir.
Program kapsamında “Sağlıklı Yaşam ve Spor”, “Kültür ve Sanat” ve “Yenilikçi Fikirler” alanlarında sunulan projelere 5.000 TL - 20.000 TL arasında mali destek verilmesi planlanmaktadır.
Proje başvuruları Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi (https://gpdp.gsb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
Proje başvuruları 09 Nisan 2018 tarihinde saat 09.00’da başlayacak ve başvurular 23 Nisan 2018 tarihi saat 24.00’e kadar alınacak olup, Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi başvuru başlangıç tarihine kadar kapalı olacaktır.
Proje başvurusu yapılabilmesi için öncelikle proje koordinatörünün e-devlet sistemine kayıt olması gerekmektedir. Proje teklifleri, başvuruların Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi üzerinden elektronik ortamda tamamlanması ve başvuruyu yapan koordinatör tarafından onaylanması halinde değerlendirmeye alınacaktır.
Proje teklif çağrısının kapsamı, kimlerin başvuru yapabileceği, proje desteğinin alt ve üst limitleri, talep edilen belgeler ve Programa ilişkin diğer hususlar Program Kılavuzu’nda yer almaktadır.
Proje teklifleri hazırlanmadan ve başvuru yapılmadan önce söz konusu Program Kılavuzu’nun dikkatle incelenmesi önerilmektedir.
Detaylı bilgi için;
http://www.gsb.gov.tr/Sayfalar/3051/3050/program-hakkinda.aspx
Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları Programı 2018 yılı Proje Teklif Çağrısı
İçişleri Bakanlığının 2010 yılında başlattığı "Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları" Programı, 2018 yılı proje teklif çağrısına çıkmıştır.
Dernekler Dairesi Başkanlığı, program kapsamında; STK'ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi amaçları olan projeleri desteklemektedir.
2018 Proje Yardımları için desteklenecek konular;
- Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler,
- İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler,
- Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyaloğunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler,
- Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşı, işbirliği ve etkileşimi artırmaya yönelik projeler,
- Gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimciliğini, liderlik vasıflarını ve istihdamını arttırmaya yönelik projeler,
- Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik projeler,
- Kültür, tarih ve medeniyet değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyasına yönelik projeler,
- Eğitim, kültür, sağlık, spor konulu projeler,
- Madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projeler,
- Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşlara yönelik sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetler içeren projeler,
- Toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlamaya ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik projeler.
14 Şubat 2018 tarihinde başlayan proje başvuruları için https://sso.dernekler.gov.tr adresinde yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak başvuru yapılacaktır.
Program kapsamında desteklenecek proje konuları, desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar PRODES’ te yer alan Başvuru Rehberinde açıklanmıştır.
Detaylı bilgi için; https://www.dernekler.gov.tr/tr/haberler/prodes-basvuru-2018.aspx
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) 2018 Yılı Teknik Destek Programı
Teknik Destek Programının Genel Amacı; Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.
Programın Özel Amaçları; 1- Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile 2014-2023 TR90 Bölge Planını uygulamaya yönelik veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi, 2- Diğer başvuru sahiplerinin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması, 3- Sonuç Odaklı Programlar (SOP) çerçevesinde; bölgede faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal ve beşeri altyapılarının geliştirilmesi ve işbirliği kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesidir.
Programın Öncelikleri; Turizm Alanında: Bölgede destinasyon yönetimi mantığıyla yeni turizm destinasyonlarının oluşturulması ve mevcutların geliştirilmesi. Hedef pazarların çeşitlendirilmesi. Alternatif turizm türlerinin yaygınlaştırılması. Yenilikçi Ekonomi Alanında: Eğitim kurumları-sanayi işbirliği ile beşeri sermayenin geliştirilmesi. Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve altyapı ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların desteklenmesi. Bölgenin dış ticaret kapasitesinin arttırılması. Bölgedeki kurum ve kuruluşların kurumsal yapılarının güçlendirilmesi Yerel Kalkınma Fırsatları Alanında: Bölgenin kalkınma girişimlerinin güçlendirilmesi, rekabet gücünün ve yaşam kalitesinin artırılması. Bireylerin ve sosyal kesimlerin ekonomik ve sosyal yaşama entegrasyonunun sağlanması. Sonuç Odaklı Programlar (SOP) kapsamında öngörülmeyen alanlarda bölgedeki kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının kurumsal ve beşeri kapasitelerinin güçlendirilmesidir.
Programa uygun başvuru sahipleri; Kamu Kurum ve Kuruluşları. Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri. Üniversiteler, Fakülteler, Meslek Okulları ve Araştırma Enstitüleri. Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları. Sivil Toplum Kuruluşları. İhtisas Bölgeleri. Organize Sanayi Bölgeleri. Küçük Sanayi Siteleri. Teknoparklar. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri. İş Geliştirme Merkezleri. Birlikler ve Kooperatifler. Sayılan bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmelerdir. Bu programa gerçek kişiler ve kar amacı güden kurum ve kuruluşlar başvuru sahibi veya ortağı olarak başvuramazlar. Okul, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk yuvası, huzurevi gibi kamu kuruluşlarının başvuruları bağlı bulundukları il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılır. Başvuruların kabulü, 13/03/2018 tarihi itibari ile başlayıp, son dönem başvuru tarihi matbu başvurular için 28/12/2018 olmak üzere tüm yıl boyunca devam edecektir. Başvurular öncelikle Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden (https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr) online olarak alınacaktır.
Program rehberi ve ekleri için;
(http://www.doka.org.tr/TR/Destekler/Teknik-Destek_2018-Yili-Teknik-Destek-Programi)
UNESCO Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu Başvuru Çağrısı
Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu (IFCD) UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin 18. Maddesi gereğince kurulmuş çoklu-bağışçı içeren bir fondur. Fonun amacı 2005 Sözleşmesine taraf olan gelişmekteki ülkelerde sürdürülebilir kültür politikaları geliştirmek ve uygulamalar, araştırmalar ve projelere destek olmaktır.
2 Şubat 2018 itibariyle UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesine resmen Taraf olduğu için Türkiye’den ilk defa Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu’na (IFCD) başvurular alınacaktır.
IFCD 2010 yılından bu yana 50 ülkeden 100’ün üzerinde projeye toplam 7 milyon Amerikan Dolarını aşkın destek sağlamıştır.
Kimler Başvurabilir?
2005 Sözleşmesine Taraf olan gelişmekteki ülkelerin kamu kurum ve kuruluşları
2005 Sözleşmesine Taraf olan gelişmekteki ülkelerin Sivil Toplum Kuruluşları
2005 Sözleşmesine Taraf olan gelişmekteki ülkelerdeki Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları
Uygulama Dönemi
Proje uygulama dönemi 12 ila 24 ay arasıdır. Projeler en erken Mart 2019 tarihinde uygulanmaya başlayacaktır.
Uygulama Alanları
Kültürel politika hazırlama/uygulama alanlarındaki sektörler arası işbirlikleri
Sanatçıların ve kültür profesyonellerinin hareketliliğinin desteklenmesi
Kültürel mal ve hizmetlerin yaratılması, üretilmesi ve dağıtılmasında katılım
Maksimum Katkı
Talep edilebilecek miktar en fazla 100.000 Amerikan Dolarıdır.
Bütçe ve Harcama
Projeyle ilgili genel desteklenen masraflar toplam proje bütçesinin %30’undan fazla olamamaktadır.
Başvuru Dili
Başvurular İngilizce veya Fransızca dilinde yapılacaktır.
Sonuçlar
UNESCO Türkiye Millî Komisyonunun ön değerlendirmesi ile UNESCO Genel Merkeze sunulacak başvuruların teknik değerlendirme sonuçları Kasım 2018’de, kesin sonuçlar ise 11-14 Aralık 2018 tarihindeki KİFAÇ Hükûmetlerarası Komitesi’nin 12. Oturumunda açıklanacaktır.
Detaylı bilgi için: ifcd.convention2005@unesco.org adresine e-posta gönderebilir veya en.unesco.org/creativity/ifcd adresini inceleyebilirsiniz.
UNESCO Başvuru metni:
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/call_ifcd_en.pdf
UN Women Araştırması için Teklif Çağrısı
UN Women kadın hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerini, bilgi merkezlerini ve araştırma kurumlarını “Batı Balkanlar ve Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığın önlenmesi” konusunda eylem odaklı savunuculuk araştırması düzenlemek üzere ortaklık kurmaya davet ediyor. Araştırma sonucunda ilgili paydaşlara yönelik, konuyla ilgili ortak bilgilendirme yapılması planlanıyor.
UN Women’ın teklif çağrısı kapsamında araştırmaya 60 ila 64 bin Dolar arasında destek sağlanacak.
Son Başvuru: 20 Nisan 2018, Türkiye saatiyle 23:00
Teklif çağrısına başvurmak isteyen örgütlerin ilgili tüm başvuru dokümanlarını eca.evawproject@unwomen.org adresine “EVAW – CfP Action Oriented Research” konu başlığıyla yönlendirmesi gerekmektedir.
Detaylı bilgi için;
http://eca.unwomen.org/en/news/stories/2018/03/call-for-proposals-action-oriented-advocacy-research
Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, nüfusu 20.000’in altında olan kırsal yerleşim yerlerinde 18-40 yaş arası genç çiftçilerin tarımsal projelerini 30.000 TL hibe ile destekleyecektir. Son başvuru tarihi 27/04/2018
Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelere 30 bin liraya kadar hibe desteği verilmesine ilişkin tebliğ yayınlanmıştır.
Hibeden yararlanmak isteyen genç çiftçilerin, tebliğin yayınlandığı gün itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olması, okur-yazar olması, daha önce Bakanlığın diğer hibe programından faydalanmamış olması ve tebliğde ayrıntılı belirtilen diğer bazı şartları taşımaları gerekmektedir.
Ön başvurular, internette "https://gencciftci.tarim.gov.tr" uzantılı yazılım üzerinden yapılacaktır. Kesin başvurular ise genç çiftçilerin proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır.
Programın proje konuları;
a)Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında; Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi, İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı, Serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı,
b)Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında; Kapama meyve bahçesi tesisi, Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği, Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, Çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği, Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı,
c)Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında; Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim.
Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyen genç çiftçilerimiz İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimizi ziyaret edebilirler.
Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönem Hibe Programı (CSSP-II) Teklif Çağrısı
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Destek Programında İkinci Dönem yayınlandı.
Toplam bütçesi 3 milyon avro olan hibe programı ile sivil toplum kuruluşlarının idari ve mali sürdürülebilirlikleri, iletişim ve savunuculuk yetenekleri, karar alma süreçlerine aktif katılımları ile şeffaflık ve hesap verebilirliklerinin desteklenmesine yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.
Dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile kooperatiflerin projelerine en az 60 bin avro, en fazla 150 bin avro hibe desteği sağlanacaktır.
Proje başvurularının 8 Mayıs 2018 - saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimineyapılması gerekmektedir.
Detaylı bilgi için;
https://www.ab.gov.tr/sivil-toplum-destek-programi-ikinci-donem-hibe-programi-cssp-ii-teklif-cagrisi_51195.html
Türkiye - AB Kültürlerarası Diyalog Hibe Programı Teklif Çağrısı
Türkiye ile AB arasında kültür ve sanat alanında kültürlerarası diyaloğun, işbirliğinin, iletişimin geliştirilmesini hedefleyen Türkiye-AB Kültürlerarası Diyalog Hibe Programına ilişkin teklif çağrısı 20 Şubat 2018 tarihinde yayınlanmıştır.
Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2014-2020 dönemi (IPA II) kapsamında, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın lider kuruluş olduğu Sivil Toplum Sektörü altında yer alan Hibe Programı, Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülecektir.
Toplam bütçesi 2 milyon avro olan hibe programı;
• Ortak anlayışa katkı yapmak üzere, Türkiye ve AB arasında uzun dönemli, çok taraflı/çok uluslu ortak kültürel girişimlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını
• Türkiye’de ve AB üyesi ülkelerde Türkiye-AB arasındaki sivil toplum diyaloğunun görünürlüğünün arttırılmasını amaçlayan projelere destek verecektir.
Müzik, opera, sahne sanatları, plastik ve görsel sanatlar, grafik sanatları, halka açık sanat, geleneksel sanat, dijital sanat, edebiyat, kent kültürü, sinema, belgesel, animasyon, mimarlık, halk kültürü, kültürel diplomasi, tarih gibi tematik alanlarda yürütülecek aşağıdaki tür projeler desteklenecektir. (Aşağıdaki proje örnekleri fikir vermesi açısından paylaşılmış olup destekler bunlarla sınırlı değildir.)
• Kültürel ve sanatsal çalışmaların ve ürünlerin sirkülasyonu
• Ortak kültürel ve sanatsal faaliyetler
• Kültürlerarası diyalog ve kültür politikalarının oluşturulması sürecine katılım ve destekleyici faaliyetler
• Kamuoyunun kültürlerarası diyaloğu anlamasına yönelik faaliyetler
• Sanat koleksiyonlarının sirkülasyonu
• İyi uygulamaların, tecrübelerin paylaşılması
• Kültürel ve sanatsal çalışmalar, kültürel politikalar konusunda farkındalık artırma çalışmaları
EUNIC (Avrupa Kültür Enstitüleri Ağı) üyesi AB Kültür Enstitülerinin geliştirecekleri projelere, Türkiye’den bir STK ve/veya üniversite ile ortaklaşa çalışması koşuluyla en az 300 bin en fazla 500 bin avro destek verilecektir. Başka bir ifadeyle; başvuru sahibi EUNIC üyesi AB Kültür Enstitüleri olacaktır. Türkiye’den bir STK ve/veya üniversitenin ise eş-başvuran olarak proje teklifinde yer alması zorunludur.
Proje başvurularının 10 Nisan 2018 tarihi saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine (www.mfib.gov.tr) yapılması gerekmektedir.
Detaylı bilgi için; https://www.ab.gov.tr/turkiye-ab-kulturlerarasi-diyalog-hibe-programi-teklif-cagrisi_51156.html
Avrupa Komisyonu Teklif Çağrısı: Çalışan Örgütleri için Bilgilendirme ve Eğitim Tedbirleri Teklif Çağrısı
Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü Yeni Teklif Çağrısı
Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü yıllık çalışma programıkapsamında "Çalışan Örgütleri için Bilgilendirme ve Eğitim Tedbirleri" konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır.
Teklif çağrısının amacı, çalışan örgütlerinin istihdam ve çalışma hayatında yaşanan değişikliklere ve sosyal diyalog alanındaki zorluklara cevap verebilmesi için kapasitelerinin güçlendirilmesidir.
Toplam bütçesi 4,8 milyon Avro olan teklif çağrısı kapsamında, üye devletler ve aday ülkelerde kurulu çalışan örgütleri başvuru yapabilmektedir. Ülkemizden, esas başvuru sahibi olarak doğrudan başvuru yapılamamakta ancak eş başvuru sahibi olarak katılım sağlanabilmektedir.
Proje başvurularının 18 Mayıs 2018 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.
Detaylı bilgi için;
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=526&furtherCalls=yes
AB Programları Hibe Duyuruları için;
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=46194&l=1
Bölgesel İşbirliği İçin Avrupa Ekonomik Alanı ve Norveç Hibeleri Teklif Çağrısı
24 Ocak 2018 tarihinde AEA ve Norveç Hibeleri kapsamında, sınır ötesi ve bölgesel işbirliğini desteklemek amacıyla “Ortak Sorunlar-Paylaşılan Çözümler” başlıklı yeni bir hibe çağrısı açılmıştır.
Hibe programı kapsamında aşağıda belirtilen alanlarda bilgi ve iyi örneklerin paylaşımı ile kapasite geliştirme projeleri desteklenecektir:
Yenilikçilik, Araştırma, Eğitim ve Rekabet Edebilirlik,
Sosyal İçerme, Genç İstihdamı ve Yoksullukla Mücadele,
Çevre, Enerji, İklim Değişikliği ve Düşük Karbon Ekonomisi,
Kültür, Sivil Toplum, İyi Yönetişim, Temel Haklar ve Özgürlükler,
Adalet ve İçişleri.
 
Programın ilk çağrısının bütçesi 15 milyon avro olup her bir projenin bütçesi 1 milyon avrodan az olmayacaktır. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2018 olan çağrı kapsamındaki projelerin 2019’da başlaması beklenmektedir.
Program hakkında ayrıntılı bilgiye https://eeagrants.org/regionalcooperation internet adresinden ulaşılabilmektedir.
EaSI Programı Teklif Çağrısı - İş ve Bakım Yükümlülüklerinin Dengesinin Sağlanmasına Yönelik Yaratıcı İş-Özel Yaşam Dengesi Stratejilerinin Geliştirilmesi
İstihdamveSosyalYenilik(EaSI)ProgramıYeniTeklifÇağrısı
EaSI Programı kapsamında "İş ve bakım yükümlülüklerinin dengesinin sağlanmasına yönelik olarak yaratıcı iş-özel yaşam dengesi stratejilerinin geliştirilmesi" konulu Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.
Teklif çağrısının amacı, kadınların işgücü piyasasına katılımlarının artırılması için kadın ve erkek arasında bakım sorumluluklarının daha eşit bir şekilde paylaşılmasını destekleyecek iş-özel yaşam dengesinin sağlanmasına yönelik yenilikçi stratejilerinin geliştirilmesi, test edilmesi ve uygulanmasıdır.
Bu kapsamda, teklif çağrısı esas başvuru sahibi kamu kurumu olan konsorsiyumları destekleyecektir. Konsorsiyum üyelerinden en az birinin ulusal, yerel veya Avrupa düzeyinde faaliyet gösteren sosyal taraf kuruluşu olması gerekmektedir.
Proje başvurularının 18 Nisan 2018 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.
Detaylı bilgi için; http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=525&furtherCalls=yes
EaSI Programı hakkında ayrıntılı bilgi için; http://www.ab.gov.tr/index.php?p=49876&l=1
EaSI Programı Teklif Çağrısı: Sosyal İnovasyon ve Ulusal Reformlar-Sosyal Korumaya Erişim ve Ulusal Reform Desteği
İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı Yeni Teklif Çağrısı
EaSI Programı kapsamında "Sosyal İnovasyon ve Ulusal Reformlar- Sosyal Korumaya Erişim ve Ulusal Reform Desteği" konulu Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.
Teklif çağrısı "sosyal korumaya erişim" ve "ulusal reform desteği" olmak üzere 2 lottan oluşmaktadır. Sosyal korumaya erişim başlıklı Lot 1 kapsamında farklı istihdam statüleri olan çalışanlar için sosyal koruma hak sahipliğine yönelik bilgiye erişim için yaratıcı eylemler desteklenecektir. Ulusal reform desteği başlıklı Lot 2 kapsamında ise çalışma dünyasının değişen koşulları, dijitalleşme ve yaşlanan nüfus gibi zorlukların aşılmasına yönelik olarak sosyal koruma sistemlerinin modernize edilmesine ilişkin ulusal otoriteler desteklenecektir.
Teklif çağrısına tek başına ve konsorsiyum şeklinde başvuru yapılabilecektir. Teklif çağrısı kapsamında sosyal koruma sistemlerinden sorumlu ulusal kamu kurumları esas başvuru sahibi olabilirken, kamu kurumları ile özel hukuk kişileri eş başvuru sahibi olabilecektir.
Proje başvurularının 18 Mayıs 2018 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.
Detaylı bilgi için;
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=529&furtherCalls=yes
Teklif çağrısının Türkçe özeti için;
https://www.ab.gov.tr/siteimages/birimler/sbyp/easi/easi_teklifcagrisi_2018_003.pdf
EaSI Programı hakkında ayrıntılı bilgi için;
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=49876&l=1
EaSI Programı Teklif Çağrısı: Kayıtdışı İstihdam
İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı Yeni Teklif Çağrısı
EaSI Programı kapsamında "Kayıtdışı İstihdam" konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır.
Teklif çağrısının amacı, AB'nin Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Platformunun faaliyetlerinin desteklenmesi ve kayıtdışı istihdam alanındaki uygulamaların, bilginin ve mevzuatın geliştirilmesidir.
Toplam bütçesi 2,4 milyon Avro olan teklif çağrısı kapsamında, 5-6 projenin fonlanması planlanmaktadır. Bu teklif çağrısı kapsamında fonlanacak projelere azami %80 AB katkısı verilecektir.
Avrupa Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Platformu sadece AB üye devletlerinin temsilcilerinden oluşmaktadır.Teklif çağrısı kapsamında sadece söz konusu Platformun üyeleri esas başvuru sahibi olabilecektir. Bu nedenle, ülkemizden esas başvuru sahibi olarak doğrudan başvuru yapılamamakta ancak eş-başvuru sahibi olarak katılım sağlanabilmektedir. Ülkemizden kayıtdışı istidam alanında çalışan kamu kurumları ve sosyal taraflar eş-başvuru sahibi sıfatıyla başvuru yapabilmektedir.
Proje başvurularının 13 Haziran 2018 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.
Detaylı bilgi için;
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=530&furtherCalls=yes
EasI Programı hakkında ayrıntılı bilgi için;
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=49876&l=1
EaSI Programı Teklif Çağrısı:AB'de İşçilerin Başka Bir Üye Ülkede Geçici Görevlendirilmesi, İdari İşbirliği ve Bilgiye Erişimin Güçlendirilmesi
İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı Yeni Teklif Çağrısı
EaSI Programı kapsamında "AB'de İşçilerin Başka Bir Üye Ülkede Geçici Görevlendirilmesi, İdari İşbirliği ve Bilgiye Erişimin Güçlendirilmesi" konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır.
Teklif çağrısının amacı, işçilerin geçici görevlendirilmesi alanında yaşanan zorluklarına anlaşılması ve bu alanda yeni girişimlerin geliştirilmesinin desteklenmesidir.
Toplam bütçesi 3 milyon avro olan teklif çağrısı kapsamında en az 4 farklı ülkede (28 AB Üye Ülkesi, İzlanda, Norveç, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Türkiye). kurulmuş 4 kurum/kuruluşun ortaklığından oluşan konsorsiyumların başvuruları kabul edilecektir.
Proje başvurularının 6 Haziran 2018 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.
Detaylı bilgi için;
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=533&furtherCalls=yes
EaSI Programı hakkında ayrıntılı bilgi için;
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=49876&l=1
Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı Teklif Çağrısı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı teklif çağrısı yayınlanmıştır.
Toplam bütçesi 2,5 milyon avro olan hibe programı ile Türk Odalarının ve AB’deki emsalleri ile karşılıklı bilgi ve anlayışlarının güçlendirilmesi, Avrupalı ve Türk iş çevrelerinin entegrasyonunun geliştirilmesi ve Türkiye’nin gelecekteki AB’ye katılımının Türkiye’de ve AB’deki fırsatlar ve zorluklar ile alakalı farkındalık yaratmaya yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.
TOBB üyesi kuruluşlar ve EUROCHAMBRES tarafından temsil edilen yerel/bölgesel/ulusal/ odalar ya da oda birliklerinin ortaklaşa gerçekleştirecekleri projelerine en az 50 bin avro, en fazla 150 bin avro hibe desteği sağlanacaktır.
Proje başvurularının 25 Mayıs 2018 - saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimineyapılması gerekmektedir.
Detaylı bilgi için;
https://www.ab.gov.tr/turkiye-ab-is-dunyasi-diyalogu-hibe-programi-teklif-cagrisi_51213.html
TOBB tarafından potansiyel başvuru sahiplerine yönelik Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Toplantı yerleri ve tarihleri ilerleyen tarihlerde duyurulacaktır.